Ogólne warunki współpracy

1. Tłumaczenia ustne i pisemne

 1. Poniżej przedstawiono ogólne warunki współpracy.
 2. Nagłówki w niniejszych warunkach współpracy wprowadzono wyłącznie, by ułatwić poruszanie się po treści dokumentu i nie mają wpływu na konstrukcję i interpretację któregokolwiek z postanowień.
 3. Ilekroć w treści warunków współpracy pojawia się określenie „dokumenty,” „zapisy,” „księgi” czy „dane,” chodzi o informacje zamieszczone w programach komputerowych, na dysku, na nagraniach lub inne będące w postaci umożliwiającej ich odczytanie lub też takie, które można zmienić tak, aby nadawały się do odczytu.
 4. Słowo „wliczając” będzie oznaczać „wliczając bez ograniczeń,” a słowo „wlicza” będzie rozumiane jako „wlicza bez ograniczeń.”
 5. Słowa natury technicznej będą interpretowane zgodnie z ogólnymi zasadami handlowymi obowiązującymi w branży komputerowej w Polsce.
 6. Termin „Informacje poufne” oznacza wszelkie informacje (w dowolnej formie), które są poufne albo dla Zleceniodawcy albo dla Wykonawcy, i które są przekazywane albo przez Zleceniodawcę albo Wykonawcę w ramach świadczonych Usług.
 7. Termin „Prawa własności intelektualnej” obejmuje wszelkie prawa do patentów, praw autorskich, praw do baz danych, wzorów, praw projektowych, wzorów użytkowych, znaku towarowego, nazwy marki, znaków usługowych, nazwy handlowej, formy prawnej, wiedzy lub informacji poufnych, pamięci tłumaczeniowej i wszelkich innych praw związanych z własnością przemysłową lub intelektualną, bez względu na to czy można je zarejestrować czy nie i wliczając wszelkie prawa do ubiegania się o takie uprawnienia.
 8. Termin „zamówienie” odnosi się do zamówienia na usługi świadczone przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy.
 9. Termin „Teksty źródłowe” odnosi się do dokumentów, plików, materiałów i tekstów dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu wykonania usługi.
 10. Termin „Zakres usług” obejmuje usługi tłumaczeń wykonywanych przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy.
 11. Termin „Materiały przetłumaczone” odnosi się do dokumentów, plików, materiałów i tekstów przetłumaczonych i wykonanych przez Wykonawcę na podstawie tekstów źródłowych zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy.
 12. Termin „Wykonawca” oznacza firmę eulingo.eu Mariusz Lasota (nr NIP 7731677991) z siedzibą na ul. Witosa 94b, 22-300 Krasnystaw, Polska
 13. Termin „Zleceniodawca” odnosi się do firmy, organu lub osoby dla której świadczone są usługi i / lub prace.
 14. Termin „Prace” odnosi się do wszelkich produktów i/lub usług świadczonych przez Wykonawcę.
 15. Termin „Umowa” oznacza umowę pomiędzy klientem a Wykonawcą i obejmuje zamówienie złożone przez klienta oraz powyższe Warunki współpracy.

2. Informacje ogólne

 1. Umowa jest wiążąca dla Wykonawcy i wchodzi w życie dopiero wtedy gdy Zleceniodawca otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, lub gotowy przetłumaczony dokument.
 2. W Umowie mają zastosowanie powyższe warunki współpracy. Wszelkie inne warunki zawarte w Umowie lub ustalone przez Zleceniodawcę w inny sposób, nie obowiązują. Wykonawca musi zatwierdzić pisemnie każdą zmianę w Umowie.
 3. Pisemne oferty Wykonawcy są składane przy założeniu, że warunki oferty obowiązują dla złożenia zamówienia przez Zleceniodawcę w dniu przedstawienia oferty.
 4. Wykonawca składa ofertę na podstawie dostarczonych materiałów źródłowych, ich opisu przez Zleceniodawcę, określonego przez Zleceniodawcę celu tłumaczenia lub na podstawie innych wskazówek Zleceniodawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w dowolnym momencie w przypadku gdy okaże się, że opis materiałów do tłumaczenia lub materiały źródłowe nie są adekwatne i zgodne z informacjami podanymi przez Zleceniodawcę.
 5. Informacje zawarte w naszych broszurach, katalogach i innych publikacjach nie stanowią części Umowy, służą jedynie ogólnej prezentacji.
 6. Powyższe Ogólne warunki współpracy odnoszą się do wszystkich usług świadczonych przez Wykonawcę, chyba że strony postanowiły inaczej na piśmie.

3. Cena i płatności

 1. Ceny podane w Cenniku są w walucie polskiej (złoty), chyba, że zaznaczono inaczej. Ceny te nie zawierają podatku VAT ani żadnego innego. Wszelkie odpowiednie należne podatki i koszty dodatkowe zostaną uwzględnione w fakturze. Zleceniodawca będzie ponosił koszty kar lub odsetek z tytułu należnych podatków, które musi opłacić Wykonawca w wyniku opóźnień w płatności tych podatków przez Zleceniodawcę.
 2. Rabaty naliczane do cen w ofercie stosuje się jedynie dla danego konkretnego materiału źródłowego.
 3. W podanych cenach uwzględniony jest koszt przesyłki elektronicznej na adres e-mail określony w ofercie lub potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Oferty w walucie innej niż złoty polski dokonywane są w oparciu o kurs walut obowiązujący w czasie składania oferty; ceny mogą ulegać zmianom, chyba że ustalono inaczej, jeśli w dniu wystawienia faktury obowiązuje inny kurs walut.
 5. Za usługi obejmujące tłumaczenie przewidziane na czas przekraczający 21 dni Wykonawca może wystawić fakturę opiewającą na 50% kwoty zamówienia płatne przed rozpoczęciem tłumaczenia oraz 50% po zakończeniu tłumaczenia. Za usługi obejmujące tłumaczenie przewidziane na czas nieprzekraczający 21 dni Wykonawca wystawi fakturę na całą kwotę po zakończeniu wykonania usługi.
 6. Płatność musi być dokonana w terminie wskazanym na fakturze. Wszystkie należne płatności mają być dokonywane bez żadnych odliczeń czy kompensat z tytułu opłat bankowych.
 7. Brak opłaty za jakąkolwiek fakturę zgodnie z powyższymi warunkami umowy upoważnia Wykonawcę do zawieszenia wykonywania tłumaczeń zarówno jeśli chodzi o dane zamówienie, jak i wszelkie inne od danego Zleceniodawcy bez utraty jakichkolwiek innych praw przysługujących Wykonawcy.
 8. Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za przeterminowane należności. Odsetki od nieuregulowanych kwot będą naliczane każdego dnia zgodnie z zasadami naliczania odsetek ustawowych.

4. Dostarczenie usług

 1. Terminy dostarczenia przetłumaczonych prac oraz wykonania usług są jedynie szacowane i, chyba że Wykonawca zgodzi się na inne postanowienie, termin nie będzie odgrywał zasadniczej roli jeśli chodzi o dostarczenie lub wykonanie usług, a opóźnienie nie będzie upoważniać Zleceniodawcy do odrzucenia dostarczonych materiałów lub usług ani do podważenia umowy.
 2. Wykonawca nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek opóźnień w dostarczeniu przetłumaczonych materiałów, wykonaniu usług lub braku dostarczenia materiałów/wykonania usług jeśli opóźnienie nie jest znaczne lub jeśli jest spowodowane opóźnieniem lub niewywiązaniem się ze strony dostawców lub podwykonawców, brakiem siły roboczej, zdarzeniem losowym, pożarem, wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, zamieszkami pracowniczymi, działaniami wojennymi, rządowymi lub interwencyjnymi (mającymi lub nie moc prawną) lub jakimikolwiek innymi nieoczekiwanymi czy niespotykanymi czynnikami nad którymi Wykonawca nie ma kontroli.
 3. Nadanie przetłumaczonych materiałów na poczcie, przekazanie ich faksem lub wiadomością e-mail lub przekazanie przesyłki kurierowi w celu dostarczenia dla Zleceniodawcy jest równoznaczne, w ramach niniejszej umowy, z dostarczeniem usługi. W momencie takiego dostarczenia wszelka odpowiedzialność za przetłumaczone materiały przechodzi na Zleceniodawcę.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostarczania przetłumaczonych materiałów w partiach i w takich ilościach jakie uzna za rozsądne; każda taka partia stanowi oddzielne zobowiązanie i żadne okoliczności nie uprawniają Zleceniodawcy do odstąpienia od przyjęcia kolejnych partii przetłumaczonych materiałów lub podważenia całej niniejszej umowy.

5. Odpowiedzialność i zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca wykona usługi w sposób staranny, zgodnie ze standardami przyjętymi w tym rodzaju działalności.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego wyboru tłumaczy pisemnych, ustnych lub innych pracowników do wykonania tłumaczeń i innych usług.
 3. Wszelkie gwarancje, wymagania i inne warunki, zaznaczone wyraźnie bądź domniemane, dotyczące jakości lub przydatności do konkretnego celu przetłumaczonych materiałów są wyłączone z niniejszej umowy, chyba że jest wyraźnie zaznaczone, że ustalono inaczej.
 4. Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezamierzone lub nieprzemyślane oświadczenie (ustne lub pisemne) wydane przez siebie lub w swoim imieniu w okresie przed wejściem w życie niniejszej umowy, a Zleceniodawca nie jest upoważniony do wypowiedzenia umowy na tej podstawie.
 5. Wykonawca nie udziela gwarancji, że przetłumaczone materiały będą dostosowane do szczególnych wymagań Zleceniodawcy oraz, chyba że zostanie to ustalone wcześniej, nie gwarantuje, że obsługa przetłumaczonych i dostarczonych materiałów przebiegnie bez zakłóceń oraz bezbłędnie. Co więcej, Wykonawca nie gwarantuje, ani nie składa oświadczeń dotyczących wykorzystywania przetłumaczonych materiałów jeśli chodzi o ich prawdziwość, prawidłowość czy rzetelność lub inne tym podobne cechy.
 6. Zleceniodawca musi mieć świadomość, że podczas przesyłu przez Internet materiały źródłowe oraz przetłumaczone mogą być przejęte przez osoby trzecie, nawet mimo odpowiedniego szyfrowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenie lub przejęcie materiałów źródłowych i przetłumaczonych.
 7. Wyłączając sytuacje śmierci lub obrażeń ciała spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktu 5.8, odpowiedzialność Wykonawcy w odniesieniu do dostarczanych usług oraz tłumaczonych materiałów jest ograniczona zgodnie z poniższymi punktami:
  1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zleceniodawcę zysków, kontraktów biznesowych, dochodów, spodziewanych oszczędności, utratę dobrej opinii lub pozycji lub jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty lub szkody.
  2. Cała odpowiedzialność Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, a odnosząca się do usług oraz przetłumaczonych materiałów nie przekracza kwoty płatnej przez Zleceniodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach tej umowy do której odnoszą się wszelkie skargi.
 8. Zleceniodawca ma 30 dni od dnia otrzymania przetłumaczonych materiałów na złożenie jakiejkolwiek reklamacji (zawierającej wszystkie szczegółowe informacje) związanej ze świadczoną usługą lub tłumaczeniem. Jeśli Zleceniodawca nie wniesie reklamacji odnośnie przetłumaczonych materiałów w odpowiednim terminie, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
 9. Zleceniodawca ma 30 dni od dnia otrzymania tłumaczenia na zgłoszenie nieścisłości w przetłumaczonych materiałach; w takim przypadku odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do naniesienia wszelkich niezbędnych poprawek, które uzna za uzasadnione. Powstanie tego typu nieścisłości pod żadnym pozorem nie może spowodować opóźnienia płatności ze strony Zleceniodawcy.

6. Tłumaczenia podlegają następującym ograniczeniom:

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zleceniodawcę zysków, kontraktów biznesowych, dochodów, spodziewanych oszczędności, utratę dobrej opinii lub pozycji lub jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty lub szkody.
 2. Cała odpowiedzialność Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, a odnosząca się do usług oraz przetłumaczonych materiałów nie przekracza kwoty płatnej przez Zleceniodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach tej umowy do której odnoszą się wszelkie skargi.
 3. Zleceniodawca ma 30 dni od dnia otrzymania przetłumaczonych materiałów na złożenie jakiejkolwiek reklamacji (zawierającej wszystkie szczegółowe informacje) związanej ze świadczoną usługą lub tłumaczeniem. Jeśli Zleceniodawca nie wniesie reklamacji odnośnie przetłumaczonych materiałów w odpowiednim terminie, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

7. Odpowiedzialność i zobowiązania Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca gwarantuje, że dostarczone przez niego materiały nie zawierają treści obscenicznych, obraźliwych czy oszczerczych oraz w żaden sposób (pośredni czy bezpośredni) nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Zleceniodawca (oraz wszelkie jednostki stowarzyszone) zobowiązuje się, że w ciągu roku po wygaśnięciu umowy z Wykonawcą, nie będzie, pośrednio czy bezpośrednio, dla celów swoich lub jakichkolwiek innych osób, zatrudniał ani próbował przejąć od Wykonawcy tłumaczy pisemnych lub ustnych z których usług korzystał w czasie obowiązywania umowy, chyba że Wykonawca wyrazi na to zgodę. Jeśli Zleceniodawca złamie powyższe postanowienie, zobowiązany jest do zapłacenia kwoty będącej odpowiednikiem kwoty wypłaconej temu tłumaczowi przez eulingo.eu za cały rok poprzedzający dzień w którym klient zatrudnił lub skorzystał z usług tego pracownika.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę aby, na żądanie, zagwarantować objęcie ochroną Wykonawcy (które w ramach tego postanowienia obejmuje również pracowników, agentów i podwykonawców Wykonawcy), od wszelkich strat, obrażeń, kosztów i wydatków Wykonawcy w takim zakresie, w jakim są one spowodowane przez lub związane z:
  1. Wykorzystaniem i posiadaniem przez Wykonawcę wszelkich materiałów źródłowych dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu wykonania usług tłumaczenia, włączając naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej jakiejkolwiek trzeciej strony w odniesieniu do tych materiałów źródłowych bądź innych.
  2. Przetwarzaniem przez Wykonawcę wszelkich danych niezbędnych do wykonania usług zgodnie z poniższym punktem nr 10.
  3. Jakimkolwiek naruszeniem gwarancji złożonych przez Zleceniodawcę w tym punkcie nr 7.
  4. Jakimkolwiek innym naruszeniem przez Zleceniodawcę niniejszych Warunków współpracy.
 3. Gdy Zleceniodawca zażyczy sobie wykonania usług na swoim terenie lub innym miejscu wskazanym przez siebie:
  1. Zleceniodawca przydzieli pracowników posiadających odpowiednie umiejętności i doświadczenie, którzy będą odpowiedzialni za wspomaganie działań Wykonawcy.
  2. Zapewni dostęp do swojego terenu, urządzeń niezbędnych do wykonania tłumaczenia ustnego i innych obiektów według rozsądnych potrzeb Wykonawcy.
  3. Zapewni takie informacje, które okażą się konieczne dla Wykonawcy do wykonania usług i upewni się że takie informacje są prawidłowe i poprawne.
  4. Upewni się, że we wszystkich swoich obiektach zapewnił niezbędne środki bezpieczeństwa
  5. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia dodatkowych opłat i kosztów wydatków, które mogą być spowodowane obecnością niebezpiecznych materiałów lub niebezpiecznymi warunkami na terenie Zleceniodawcy.
  6. Wykonawca może zrezygnować z wykonywania usług wedle swojego uznania, jeśli uzna że naruszyłoby to warunki gwarancji udzielonej przez Zleceniodawcę, o której mowa w punkcie 6, lub jeśli uznałby to za działanie niezgodne z prawem lub stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.

8. Własność intelektualna

 1. Prawa własności intelektualnej (włączając, ale nie ograniczając się do praw autorskich) zawarte w materiałach źródłowych i materiałach przetłumaczonych należą do Zleceniodawcy (bądź jego licencjodawców) ale, w celu uniknięcia wątpliwości, są przekazane Wykonawcy (lub jego podwykonawcom) do przechowywania i wykorzystywania podczas obowiązywania niniejszej umowy oraz w celu wykonania usługi.

9. Obowiązek poufności

 1. Z zastrzeżeniem punktu 9.3 oraz (jeśli chodzi o Wykonawcę) wyłączając sytuacje gdy jest to niezbędne dla wykonania usługi, żadna ze stron nie może wykorzystywać jakichkolwiek poufnych informacji należących do drugiej strony.
 2. Z zastrzeżeniem punktu 9.3, żadna ze stron nie może ujawnić innym osobom jakichkolwiek poufnych informacji należących do drugiej strony.
 3. Każda ze stron może ujawniać informacje poufne drugiej strony, gdy:
  1. Jest to wymagane przez organ prawny lub inny organ regulacyjny, pod warunkiem, że strona która ma ujawnić informacje poufne (i jest to możliwe i uzasadnione):
   1. Bezzwłocznie zawiadomi drugą stronę o takim wymogu oraz
   2. Współpracuje z tą stroną w zakresie ustalenia sposobu, zakresu oraz czasu kiedy takie dane będą ujawnione oraz współpracuje przy czynnościach, które strona może podjąć w celu zakwestionowania takiego wymogu ujawnienia.
  2. Ujawnia je swoim (lub jednostki stowarzyszonej) pracownikom, pracownikom podwykonawców, lub jakimkolwiek innym osobom, które do wykonania swoich obowiązków wymagają ujawnienia informacji poufnych, pod warunkiem, że strona ujawniająca informacje poufne upewni się, że osoby takie:
   1. Zostały poinformowane o obowiązku poufności w ramach niniejszych warunków umowy oraz
   2. Przestrzegają tego obowiązku tak jakby również podlegały zapisom niniejszych warunków współpracy.
 4. Obowiązek poufności zawarty w niniejszym punkcie 9 będzie obowiązywał nawet po rozwiązaniu umowy z jakiejkolwiek przyczyny.

10. Ochrona danych

 1. Każda ze stron zobowiązuje się, że działając zgodnie z niniejszymi Warunkami współpracy będzie przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Wykonawca zobowiązuje się, że jeśli wykonując usługi, niezbędne okaże się przetwarzanie jakichkolwiek danych, będzie to miało miejsce jedynie po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

11. Klauzula lojalności

 1. Jeśli Wykonawca (eulingo.eu) nie postanowił inaczej, Zleceniodawca (oraz wszystkie jednostki z nim stowarzyszone) zobowiązuje się, że w ciągu roku po wygaśnięciu umowy z Wykonawcą, nie będzie, pośrednio czy bezpośrednio, dla celów swoich lub jakichkolwiek innych osób, zatrudniał ani próbował przejąć od Wykonawcy niezależnych tłumaczy oraz pracowników z których usług korzystał w czasie obowiązywania umowy. W przypadku złamania powyższego zapisu, klient zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz eulingo.eu pełnej kwoty będącej odpowiednikiem kwoty wypłaconej przez eulingo.eu temu pracownikowi za cały rok poprzedzający dzień w którym klient zatrudnił lub skorzystał z usług tego pracownika. W przypadku tłumacza niezależnego kwota do zapłaty na rzecz eulingo.eu będzie odpowiednikiem jego pełnej pensji za cały rok. Powyższy zapis nie obowiązuje jeśli klient korzystał w sposób ciągły z usług tłumacza przed wejściem w życie niniejszej umowy.

12. Odstąpienie od Umowy

 1. Jeśli Zleceniodawca nagminnie odwołuje warunki, ogranicza zakres lub narusza (celowym postępowaniem lub zaniechaniem ze swojej strony lub strony trzeciej, powiązanej ze Zleceniodawcą) umowę, Wykonawcy przysługuje pełna odpłatność za umowę, chyba że wcześniej strony uzgodnią inaczej. Po wygaśnięciu umowy wszelkie materiały źródłowe dostarczone przez Zleceniodawcę oraz przetłumaczone przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy będą udostępnione Zleceniodawcy.
 2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bezzwłocznie w formie pisemnej jeśli:
  1. Zleceniodawca dopuści się naruszenia którychkolwiek postanowień umowy oraz (w przypadku naruszenia, któremu można zaradzić) w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma określającego rodzaj naruszenia oraz zawierającego prośbę o usunięcie naruszenia, nie dokona takiego usunięcia,
  2. Zleceniodawca zawrze ugodę z wierzycielami lub (zależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną) ogłosi upadłość lub (jeśli jest osobą prawną) będzie podlegał postępowaniu administracyjnemu lub likwidacyjnemu, lub jeśli nastąpi przejęcie z tytułu obciążenia lub jeśli ustanowiono nadzorcę komisarycznego nad własnością lub aktywami Zleceniodawcy lub jeśli Zleceniodawca zakończy prowadzenie działalności lub istnieje możliwość jej zakończenia, lub jeśli podobne lub analogiczne sytuacje będą miały miejsce w jakiejkolwiek jurysdykcji.
  3. Rozwiązanie niniejszej umowy nie oznacza utraty jakichkolwiek praw lub środków prawnych nabytych przez którąkolwiek ze stron.

13. Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku sporów między stronami dotyczących tłumaczeń lub innych podobnych usług świadczonych przez Wykonawcę będą one kierowane, na prośbę którejkolwiek ze stron, do osoby ustalonej między stronami.
 2. Taka osoba wystąpi w charakterze eksperta, a nie rozjemcy, a podjęta przez nią decyzja będzie ostateczna i wiążąca.
 3. Koszt ekspertyzy poniosą obie strony w równych częściach, chyba że ekspert postanowi inaczej.

14. Postanowienia końcowe

 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedopełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy, wynikłych z przyczyn nad którymi nie mają rozsądnej kontroli takich jak zdarzenia losowe, zarządzenie rządowe, wojna, pożar, powódź, wybuch lub rozruchy.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zatrudnienia jakiejkolwiek osoby, firmy lub podwykonawcy aby wykonać niektóre bądź wszystkie swoje zobowiązania oraz prawo do cesji niektórych lub wszystkich praw i zobowiązań w ramach niniejszej umowy.
 3. Wszelkie tego rodzaju powiadomienia lub komunikaty muszą być w formie pisemnej i dostarczone bądź przesłane opłaconą pocztą poleconą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie powiadomienia lub przekazania dokumentów uważa się za skuteczne jeśli: zostały doręczone – w momencie doręczenia; zostały nadane pocztą – upłynęło 48 godzin od ich nadania pocztą; jeśli zostały przesłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w momencie przesłania.
 4. Żadnego zrzeczenia się praw ze strony Wykonawcy odnośnie naruszenia umowy przez Zleceniodawcę nie należy interpretować jako zrzeczenia się praw odnośnie jakiegokolwiek kolejnego takiego samego naruszenia lub naruszenia innych postanowień.
 5. Jeśli jakiekolwiek zapisy niniejszych Warunków współpracy są lub staną się nieważne lub niewykonalne będą one odłączone od niniejszych Warunków współpracy i w ten sposób przestaną obowiązywać w zakresie w jakim są nieważne lub niewykonalne, a żadne inne postanowienia nie staną się nieważne, niewykonalne lub w inny sposób nieobowiązujące.
 6. Osoby nie będące stronami tej umowy nie mają prawa do ustalania jakichkolwiek jej warunków.
 7. Niniejsza umowa (oraz wszelkie sprawy w których jedna ze stron mogłaby dołączyć do drugiej jako strona trzecia) podlega uregulowaniom i interpretacjom zgodnie z prawem polskim, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
 8. Powyższe Warunki współpracy podlegają zmianom bez uprzedzenia i konieczności zachowania formy pisemnej.